O LIEČBE

ČEĽUSTNÁ ORTOPÉDIA, ORTODONCIA
Naša ambulancia sa zameriava na diagnostiku, prevenciu a liečbu zubných a tvárových nezrovnalostí. Odborne je tento medicínsky odbor nazývaný čeľustná ortopédia, alebo aj ortodoncia. Čeľustní ortopédi, alebo ortodonti, sa zvyčajne špecializujú len na svoj odbor a nevykonávajú tvz. záchovnú stomatológiu, teda štandardné zubárske výkony, ako napríklad plombovanie zubov, extrakcia, protetika, či zubné implantáty. Liečba v praxi čeľustného ortopéda nie je limitovaná len na detských pacientov. Štandardne vyrovnávame krivé zuby dospievajúcim a dospelým. Čeľustní ortopédi sú nadstavbovo vzdelaní odborníci, ktorí prostredníctvom správnej liečby dokážu vylepšiť estetiku úsmevu, a tým aj výraz tváre pacienta. Výsledkom ich snaženia je súlad funkčne postaveného chrupu s harmóniou úsmevu a estetikou tvárového profilu.
Liečba strojčekom na zuby prebieha v nasledovných krokoch:
- Pacient príde na úvodnú konzultáciu, kde posúdime či je liečba vhodná, či má dostatočnú hygienu a preventívnu starostlivosť u všeobecného             stomatológa
- Odtlačky chrupu, vstupné vyšetrenie, rtg vyšetrenie, foto
- Analýza výsledkov meraní a vyšetrení s návrhom postupu liečby, odhadom finančn
ého a časového plánu
- Nasadenie vykladacieho alebo pevného strojčeka na zuby – aktívna fáza
- Po úprave odchýlky (narovnaní zubov) – udržiavacia(pasívna) fáza
Aktívna fáza liečby trvá spravidla 1,5 až 2 roky. Po jej ukončení začína udržiavacia fáza, ktorá trvá individuálne dlho. Počas nej pacient nosí snímateľnú retenciu (priesvitnú dlahu, vyberací strojček), alebo má na zadných plôškach zubov nalepený drôtený 
retainer.

FINANCOVANIE LIEČBY
Čeľustno-ortopedickú liečbu dospelých poisťovňa hradí iba vo veľmi ťažkých stavoch. Bežne pacient znáša finančnú záťaž sám. Predbežný odhad nákladov sa dozvie po úvodnej konzultácii.
Liečbu pred 18.tim rokom života hradí poisťovňa ortodontickým pacientom sčasti vtedy, ak ide o niektorú z diagnóz, ktoré presne uvádza Liečebný poriadok MZ SR. Ak sa jedná len o estetickú úpravu krivých zubov a funkčný problém nie je, poisťovňa na č
eľustno-ortopedickú liečbu neprispieva. Niektoré úkony u pacienta uhrádza poisťovňa iba raz za život, niektorých počet obmedzuje. Máme zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami.

Ak pacient svojvoľne preruší liečbu v ktorejkoľvek fáze, alebo poruší dochádzku na pravidelné kontroly na viac ako 6 mesiacov, poisťovňa ďalšiu liečbu neplatí. Preto sa oplatí dodržiavať liečebný harmonogram.

ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ PRI LIEČBE
- Pacient dodržiava pokyny lekára pri nosení a manipulácii so strojčekom
- dodržiava termíny kontrol a ošetrení
- riadi sa pokynmi dentálneho hygienika
- upraví stravovanie so strojčekom podľa okolností počas liečby podľa odporučení personálu našej ambulancie
- chodí na preventívne stomatologické prehliadky
- lekára upovedomí o všetkých skutočnostiach a zmenách v zdravotnom stave a iných vyšetreniach
- v prípade akýchkoľvek pochybností a otázok nás kontaktuje

UPOZORNENIA NA NEGATÍVA POČAS LIEČBY
Počas ortodontickej liečby sa môžu vyskytnúť nežiadúce javy, komplikácie, skrátka negatíva, ktoré sú neželané. Na niektoré z nich vie čeľustný ortopéd upozorniť vopred, iné sa predpokladať nedajú.
V úvode liečby bude pacient, príp. zákonný zástupca poučený o individuálnych možnostiach a presnom postupe liečby ako aj o možných rizikách.
Najčastejšie nežiadúce javy:

LIEČBA NEPOSTUPUJE PODĽA OČAKÁVANÍ...je veľmi závislá od spolupráce pacienta v zmysle dochádzky na kontroly, stravovania so strojčekom, čistenia zubov okolo strojčeka a nosenia gumových ťahov, ako aj zbavenia sa zlozvykov, ktoré liečbu brzdia

... je ale závislá aj od intenzity rastu, ktorá sa dá odhadnúť len orientačne a tiež od smeru rastu, ktorý môže byť nepriaznivý, čo sa zistiť dá presnejšie, no zato málo ovplyvniť

ANKYLÓZA...je zrastenie koreňa zubu, ktorého polohu potrebujeme regulovať, s kosťou. Takýto zub máva skrátenú perspektívu, no ak je uviaznutá v kosti aj korunka (retinovaný zub), tak ho musíme vybrať

RETINOVANÝ ZUB...je zub, ktorý zostal v kosti a neprerezal do úst. Veľmi často je jeho zaradenie do chrupu úspešné, no môže sa vyskytnúť ankylóza, môže mať parodontologický problém, alebo sa môže skrátiť hrot koreňa (rezorpcia)

REZORPCIA KOREŇA...je skrátenie dĺžky koreňa od hrotu. Jednotlivo je spôsobené pri nutnosti pohybovať zubom dlhú dráhu, celkovo pri poruchách kostného metabolizmu, pri cukrovke a poruchách štítnej žľazy, pri umelo predlžovanej liečbe, ale veľmi často sú príčiny neznáme, a tak sa nedajú ani vopred predpokladať

ÚSTUP KOSTI...v ktorej sú uložené korene zubov po ortodontickej liečbe zapríčiní buď celkový zdravotný problém, alebo nedostatočná ústna hygiena s následným zápalom a devastáciou parodontu

ZVÝŠENÁ KÝVAVOSŤ ZUBOV... počas liečby súvisí z ich zámerným pohybom, alebo s poruchou kostného metabolizmu, tiež so zápalom parodontu pri cukrovke a nedostatočnej ústnej hygiene

ALERGIA NA MATERIÁLY...precitlivelý organizmus môže kovové alebo latexové súčasti strojčeka na zuby vyhodnotiť ako spúšťač alergickej reakcie. Prejaví sa opuchom a začervenaním ďasien bez krvácania, pálením, či mravenčením v ústach a okolo úst. Táto reakcia sa môže objaviť v ktorejkoľvek fáze liečby. Liečbu spravidla ukončujeme predčasne.

PRESKAKOVANIE V SÁNKOVOM KĹBE...príp. praskanie, ktoré sa objaví, alebo zvýrazní počas liečby je spravidla dočasné a súvisí s prestavbou kĺbu na nové pomery zhryzu. Ak sa to objaví, treba nás na to upozorniť.

Oznamy & Aktuality